2 Методи і техніка досліджень ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

Навчальний посібник містить виклад програми курсу, методичні матеріа­ли до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для практичних занять, вказівки до написання курсової роботи та завдання для перевірки знань. У книзі розглянуто практичне застосування методів фінансового та еко­номічного аналізу, що забезпечують менеджмент компанії інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень. Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників.

Арісто-тель проаналізував принципи побудови суджень, правила умовиводів і доказів, питання визначення термінів, роль індукції і дедукції в досягненні істини. Категорії він тлумачив як організуючі форми пізнання, яким притаманна діалектика потенційного і актуального, форми і матерії т. Створену ним логічну систему Арістотель сприймав як “органон” – універсальне знаряддя істинного пізнання.

залежно від видів дослідження виділяють такі наукові методи

Надання (віддання) незаконного наказу або вказівки чи його (її) виконання, а також надання (віддання) чи виконання явно злочинного наказу або вказівки тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом. Водночас інтеграція наукового знання має межі, що зумовлено об´єктивними чинниками. Інтеграція юриспруденції з іншими науками йде шляхом адаптації їх методології щодо особливостей її предмета.

Наукове дослідження: методи та методологія. Реферат

Це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму розкриття навчального матеріалу з метою спонукання студентів до створення в уяві певного образу. Психологами доведено, що попарне зіставлення лежить в основі будь-якого вибору (тобто ви вибираєте продукти, порівнюючи їх попарно), проте, шкалу порядку часто складають наперед (неранжований ряд) і фіксують у ній опорні (репери) точки, які називають балами. При використанні експертного методу часто використовується шкала порядку. Вирішується питання порівняння за принципом «краще-гірше», «більше-менше».

Порушення цієї рівноваги приводить до порушень законності, зниження ефективності юридичної діяльності. Результат юридичної практики — це підсумок відповідних дій, операцій суб’єктів та учасників юридичної діяльності, досягнення поставлених цілей. Формалізація (від лат. formalis — cкладений за певною формою) — це певний перехід від реального об’єкта дослідження до його знакової моделі, у процесі якого всі змістові терміни і тверд­ження теорії замінюються логічними або математичними символами і формулами. Метод формалізації має певні переваги перед іншими методами наукового пізнання. Так, наука має справу з особливим набором об’єктів реальності, що не зводяться до об’єктів побутового досвіду. Наука виходить далеко за межі повсякденної практичної діяльності людини й має предметом своєї уваги ті об’єкти, які поки що не входять у наявну практику. При цьому, спираючись на глибокі знання об’єктивних суттєвих зв’язків дійсності, виявляючи об’єктивні тенденції розвитку природничих і суспільних процесів, наука є засобом передбачення наслідків людської діяльності, розкриває методику прийняття рішень у цій діяльності.

Неформальні методи аналітичного дослідження

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів, викладачів, аспірантів, всіх, кого цікавлять проб­леми економічного аналізу. Використовуючи схему класифікації методів навчання, покажіть відносно цілісний їх характер. Проблемні методи навчання тісно пов’язані з іншими методами, вони набувають втілення у словесних, наочних та практичних https://www.poetryforukraine.org/ методах (рис. 5.3.). Це метод навчання, сутність якого полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій чи операцій з метою формування умінь та навичок. Це різноманітне навчальне обладнання, що використовується у системі пізнавальної діяльності (книги, письмове приладдя, лабораторне обладнання, технічні засоби та ін.).

Гринбергом запропоновані типологічні індекси для перевірки різних типологічних класифікацій. Конвенційна імплікатура – це імпліцитне значення, яке конвенційно виводиться з огляду на те, що люди дотримуються кооперативних максим; є загальноприйнятною, викликається використанням певного виразу. 1.Наукове пізнання як вид духовної діяльності та спосіб теоретичного освоєння дійсності. Використання спеціальних засобів дослідження — приладів, інструментів тощо. Створе ння цілісної динамічної системи наукових понять, теорій, гіпотез, законів, закріплених у спеціальних знаках — символах (математичних, хімічних тощо). Назвіть основні фактори, що впливають на вибір інструментів і методів пізнання.

Потреби розвитку суспільства часто є основним чинником, що визначає проблематику наукових досліджень, так зване соціальне замовлення, яке суспільство дає вченим (наприклад, знайти способи позбавлення людства від раку та інших важких захворювань). Сходження від абстрактного до конкретного – це одна з форм наукового пізнання. Змістом дедукції як методу пізнання є застосування загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ. Важливою передумовою дедукції у практиці пізнання є зведення конкретних завдань до загальних і перехід від розв’язання завдання у загальному вигляді до окремих його варіантів. Абстрагування (від латинського терміну abstrahere, що означає відволікання) – це уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак предметів і явищ, зв’язків і відношень між ними та виділення декількох сторін, які цікавлять дослідника.

Спостерігач не може змінювати об’єкт, умови, керувати об’єктом і здійснювати контроль над ним, тому його активність у спостереженні носить відносний характер. Спостереження використовується, як правило, там, де втручання в досліджуваний процес небажано або неможливо. Процес наукового спостереження не є пасивним спогляданням світу, а особливого виду діяльністю, куди включається не тільки об’єкт спостереження, але і засоби спостереження (прилади, засоби зв’язку, інформації).

Мірою для кількісного порівняння однакових властивостей об’єктів є одиниця фізичної величини – фізична величина, якій за визначенням присвоєно числове значення, що дорівнює 1. Одиницям фізичних величин присвоюють повні і скорочені символьні позначення – розмірності. Цей метод ши­роко використовується в педагогіці, методиці, психології (якість знань підготовки спеціалістів, успішність тощо). Отже, зібрані на емпіричному етапі дослідження факти потребують насамперед в узагальненні.

Г) дає змогу формувати знакові моделі об’єктів і замінювати вивчення реальних речей і процесів вивченням цих моделей. Теоретичні методи розкривають сутність явищ, що вивчаються, виявляють закономірні зв’язки та співвідношення. Використовуються зазвичай при визначенні проблеми та формулюванні гіпотези дослідження. За емпіричним знанням історично й логічно утвердилася функція збирання і накопичення нових фактів, їх аналіз, систематизація та узагальнення з метою виявлення емпіричних закономірностей.

Гіпотеза може узгоджуватися з іншими науковими системами або суперечити їм. Ні те, ні інше не дає підстав відкинути гіпотезу або прийняти її. До такої суперечності треба ставитися досить серйозно, але не варто думати, що вона обов’язково призводить до спростування гіпотези. Гіпотеза висувається з надією на те, що вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним знанням. В одній і тій же науковій галузі може бути кілька методик (комплексів методів), які постійно вдосконалюються під час наукової роботи.