Журнал З Економічних Наук «економіка І Управління»

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Мик… Співавторами статті повинні бути всі ті особи, які внесли значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Адміністративні відносини з даним дослідженням самі по собі не є підставою для кваліфікації відповідної особи як співавтора (але в окремих випадках може бути доречно відзначити значну адміністративну допомогу в роботі). Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб у список співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті написаної декількома авторами, той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи, і веде листування з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.

наукові журнали з економіки

Це забезпечує нашому журналу високу якість та міжнародний розголос актуальних питань економічних наук та практики. Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одес… Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного упра… Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, dvpu.dp.ua банкі… Редакційна колегія має право та обов’язок захищати науковий пріоритет електронного наукового видання з економічних наук «Modern Economics», разом з тим надання дозволу на оприлюднення наукової статті, яка містить завідома неточні і непереконливі наукові результати, з метою досягнення пріоритету неприпустимі.

Розвиток Продуктивних Сил І Регіональна Економіка

При цьому найвищою нагородою є досягнення істини та визнання науковою спільнотою. Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності). Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Інноваційна педагогіка – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році. Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.

Ефективна Економіка № 5, 2022

Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване “відкрите рецензування” офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції. Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.

Редакційна колегія забезпечує бездоганну чесність та прозорість на всіх стадіях формування електронного наукового видання «Modern Economics» і вважає неприпустимими прояви шахрайства, зокрема, фабрикування та фальшування даних, піратства та плагіату. Неприпустимими є втручання у науковий процес владних інституцій та їх керівних осіб, а також упереджений вплив на характер отримуваних в дослідженні даних та висновків. Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics» засновано рішенням вченої ради Миколаївського національного аграрного університету (протокол №5 від 27 грудня 2016 року). Метою журналу є популяризація та оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки на основі відкритого доступу до публікацій авторів. Науковий журнал розкриває актуальні питання економічної теорії, управління національним господарством, галузями, підприємствами,економіки праці, регіональної економіки, фінансів, грошового обігу та кредиту, обліку, аналізу та аудиту, математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці.