Основні напрями Базового компонента дошкільної освіти Дошкільний навчальний заклад 463, м Київ

Змістом педагогічної діагностики є фіксування результатів розвитку, навчання та виховання дітей за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, навчальний рік). Учасниками педагогічної діагностики в ДНЗ є діти всіх вікових груп. Поняття «діагностики» прийшло в педагогіку з медицини, і довгий час викликало суперечки вчених про правомірність його використання в освітньому процесі. Приблизно в один час цей термін у двох країнах не тільки став використовуватися в науковому середовищі, але і зайняв важливе місце в практиці педагогів.

визначення досягнень дітей освітня лінія дитина в соціумі

Найнижчі показники – «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку» (51-52%). Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Особистість дитини». Вчитель-логопед Макаренко Вікторія Олександрівна презентувала напрацювання творчої групи, посібники для розвитку мовлення дошкільників. Інваріативна компетентність– соціально-громадянська. Формує ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав та прав інших людей, культурних надбань українського народу, інших національностей https://bazarmedia.info/2023/05/25/3bulp96dk3/ і культур; здатність до прояву особистісних якостей та почуттів; готовність до взаємодії та участі в родинних та суспільних процесах. Результат освіти в цьому напрямі – формування розуміння необхідності збереження ресурсів планети та власної відповідальності за природодоцільну поведінку. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Нова редакція Базового компонента розглянута і схвалена науково-методичною комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол N 3 від 11 квітня 2012 року). Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти “Про нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти” взяти до відома. Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу. 3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

В ДНЗ #21 ”Оленка” проведено захід присвячений 86 річниці з дня народження О.А.Захаренка.

Слайд 16.Практика показує, що у роботі вихователів контрольні та підсумкові заняття займають чільне місце, оскільки одночасно можна перевірити рівень виконання програми з конкретного розділу чи освітньої лінії більшої частини дітей. Проте на такому занятті має бути присутній для фіксації показників і ведення протоколу педагогічної діагностики завідувач, вихователь-методист чи інша доросла особа. Фіксування результатів педагогічної діагностики може проводитися одночасно двома-­трьома особами (вихователь, завідувач, методист, психолог, батьки, студенти-практиканти тощо); їх записи зіставляються, на їх основі складається протокол обстеження (окремо по кожній дитині або у зведеній таблиці). Освітній напрям «Дитина у світі культури» передбачає формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Практикуючи індивідуальні заняття та поділ дітей на підгрупи. Тривалість індивідуальних занять – 5 хв., групових – 15 хв., інтегрованих – до 20 хв, фізкультурних – до хвилин.

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Міні заняття Вівторок Математика. Логіка. Конструювання. 15.15 – 15.35 англійська мова П’ятниця День узагальнення.

Дистанційна школа для учнів

Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти, яка має бути максимально адаптована до змін, що відбуваються в економіці та суспільстві. Впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей. Уміє виділяти в предметах, об’єктах окремі частини, поділяє ціле на окремі частини, за частинами визначає ціле. Здійснює найпростіші усні обчислення на додавання та віднімання.

Вихователям – спонукати дітей до дослідницько-пошукової діяльності, розвивати мовлення дітей на заняттях та під час ігрової діяльності, проводити індивідуальну роботу щодо розвитку психічних процесів дітей, що мають показники нижче вікової норми. Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані показники компетенцій за семи освітніми лініями. Найнижчий показник (52%) належить освітній лінії «Дитина в соціумі»», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі». Актуальною проблемою сучасності є формування матеріальних та духовних цінностей особистості.

Загалом про ефективність комплексної роботи свідчить покращення результатів тих дітей, що мали на початку навчального року Н.Р. Розвитку психічних процесів за окремими показниками (10-15% мислення, увага, зорова пам’ять).Так на кінець навчального року з них лишилась лише 1 дитина (н.р. ). Щодо низьких показників, що на початок навчального року найбільш яскраво проявлялися при дослідженні пам’яті слухової (5% дітей н.р.) та уваги (40% н.р. – найнижчий показник ). Однак, до кінця навчального року цей показник зріс на 35% і становив вже всього 5%. Отже, найбільший прогрес відбувся у розвитку функцій уваги, так до кінця навчального року показники цих дітей перейшли на середній рівень. У Базовому компоненті дошкільної освіти зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.