Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського гендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності» Наука і технології

Суперечність з вимогами цивільного права того періоду, яке визнавало за жінкою самостійність в розпорядженні своїм майном [13, с. У 40-ті роки ХІХ ст. Виникли перші комерційні школи для жінок в Петербурзі та Москві. Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи // О. Іванова / Директор школи. Однак народні, рухливі, динамічні ігри (лови, хованки), змагання подобаються і хлопчикам, і дівчаткам. Тому діти обох статей залюбки влучають у ціль м’ячем, грають у кеглі, накидають кільця на стрижень, лазять, стрибають, плавають, їздять на велосипеді тощо.

  • Гендерний підхід у науці ґрунтований на ідеї про те, що важливими є не біологічні відмінності між чоловіками й жінками, а культурне та соціальне значення, якого цим розбіжностям надає суспільство.
  • Його роль як вихователя полягає в роз’ясненні дії психологічних бар’єрів та обмежень, які накладають стереотипне сприйняття гендерних ролей.
  • У разі встановлення невідповідності нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Міністерство юстиції готує висновок гендерної-правової експертизи акта законодавства, який надсилає до органу, що прийняв такий нормативно-правовий акт.
  • Відповідно до даних Національної асоціації адвокатів України, розподіл адвокатів за статевою приналежністю складає близько 63% (чоловіки) та 37% (жінки).

Це дасть змогу виявити можливі ґендерні диспропорції на різних освітніх рівнях. Системний аналіз теорії та практики ґендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.) дав змогу зробити такі висновки. Усвідомлення педагогами-практиками доцільності ґендерної освіти та можливості її впровадження, зважаючи на завдання, що стоять перед сучасною освітою. Концептуальною ідеєю дослідження є положення про те, що ґендерний напрям є суттєвим чинником реформування вітчизняної системи освіти.

Боротьба з ґендерною нерівністю

Для аналізу впливу гендерної ідентичності на процес соціалізації особистості можна використовувати Фрайсбурзький особистісний опитувальник і методику С. Бем, комбінація яких дозволяє отримати найбільш точний результат. Проведення широкого обговорення в засобах масової інформації, на наукових конференціях, «круглих» столах проблем гендерної освіти в суспільстві. Гендерна педагогіка – це сукупність підходів, спрямованих на створення комфортних умов у школі для соціалізації дітей, важливою складовою якої є гендерізація дитини як хлопчика чи дівчинки. У сучасних умовах неможливо ставитись до особистості без урахування соціокультурних особливостей статі. З’являється новий категоріальний апарат, що містить терміни з ключовим словом «гендер», які дозволяють більш повно вивчити особистість та її особливості. Оцінювання ефективності реалізації Стратегії ґрунтуватиметься на результатах виконання плану дій, позиції України у міжнародних рейтингах, результатах моніторингу України з боку міжнародних організацій, соціологічних дослідженнях, опитуваннях громадської думки.

Побудова навчального процесу на теоретичній основі розглянутого підходу забезпечує створення умов для формування гендерної культури, сприяє самореалізації особистості дитини. Гендерні дослідження становлять вагомий інтерес для педагогіки, зазначає А. Мудрик, тому що безпосередньо пов’язані з проблемою статево-рольової соціалізації людини, яка є “визначальною для особистісного розвитку”. Для педагогів ця концепція цінна у зв’язку з орієнтацією на формування і затвердження політики рівних можливостей у процесі самореалізації людини, незалежно від статі, у всіх сферах життєдіяльності . Упровадження гендерного підходу в педагогічну освіту потрібно розуміти як розширення життєвого простору для розвитку індивідуальних здібностей і задатків кожної дитини, вивільнення мислення педагогів від статево-рольових стереотипів.

гендерна проблематика в культурі, освіті та соціумі.

Отже, вплив гендерних аспектів на процес виховання й навчання є багатогранним. Розвиток гендерної культури особистості – це те завдання, неопосередкованому розв’язанню якого сприяє культурологічна освіта дітей та молоді . Психолого-педагогічна наука лише впродовж двох останніх десятиліть ретельно вивчає проблему гендерної культури, яка набуває все більшої актуальності. Педагоги акцентують увагу на гендерному підході, орієнтуючи на формування й виховання рівних, незалежних від статі можливостей самореалізації особистості в усіх сферах життєдіяльності, на науковий пошук шляхів створення паритетних умов для гармонійного існування всіх представників людського суспільства.

Про затвердження Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року

У зв’язку із наведеним, слід наголосити, що в літературі часто становище жінки на Русі після прийняття християнства подається як повне підпорядкування чоловікові. Але це не так. Статус жінки, гендерна рівність, стереотип, соціальна свідомість, рівноправність, управління, гендерний паритет. Таким чином, процес гендерної соціалізації хлопчиків ускладнюється переважанням жіночого впливу на різних етапах розвитку, більш жорсткими вимогами до гендерно-нормованого образу хлопчиків з боку оточуючих. Дослідити процес становлення гендерної ідентичності дітей дошкільного віку як важливий фактор гармонійного розвитку особистості. Насильство в ширшому розумінні ­– це примус людини зробити щось проти її волі.

Міжнародні організації та законодавчі ініціативи

Якою є ситуація з декретною відпусткою, що склалася в іноземних колег-юристів? Приміром, у Європі право на декрет закріплено на законодавчому рівні в більшості країн (лідирують Скандинавські країни, https://www.poetryforukraine.org/ в яких декрет батька належно законодавчо закріплений та став частиною культури). Основна різниця стосується кількості оплачуваних/частково оплачуваних/неоплачуваних днів, які надають роботодавці.

Суспільство і держава повинні об’єднати зусилля в боротьбі з ґендерним насильством – потрібно змінювати закони, моніторити їх виконання, розробляти механізми боротьби з цим явищем. Ірина Андрусяк – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Значна частина пар (16 %) проголошують, що хотіли, б щоб обидва партнери працювали неповний робочий день, хоча реально так живуть тільки 2 % пар. 32 % українських жінок стикалися із ситуаціями, коли в чоловіків були переваги при прийомі на роботу, розмірі винагороди, кар’єрних перспективах тощо. Соціальної модернізації і трансформації, становлення демократичної громадянської свідомості. Міські вибори, у яких брали участь жінки, пройшли влітку 1917 р. В умовах політичної та соціальної нестабільності.

Гофманом розглядає стосунки між гендерами з точки зору соціального інтеракціонізму. Необхідно звернути увагу й на істотні зміни у статевих стосунках, що відбулися внаслідок “сексуальної революції”. Норми соціальної поведінки та моральні установки, що їм відповідають, швидко змінюються [8, с.