Інститут банкрутства неспроможності в Україні та Німеччині: порівняльно-правове дослідження Родіон Поляков Тека авторів Чтиво

Протокол надається переможцю аукціону негайно після його складення та у той же день надсилається (вручається) замовнику аукціону. Один примірник протоколу залишається в організатора аукціону. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Подана організаторові аукціону заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв на участь в аукціоні із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна зазначаються марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо. Якщо продажу підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.

банкрутство наукові статті

Проте, понад 33 тис. (79%) підприємств було ліквідовано. Слід зазначити, що ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не містила уточнення щодо збитковості оспорюваних правочинів. Визнання недійсними правочинів боржника є одним із заходів, що сприяють відновленню платоспроможності боржника. Застосування такого заходу у процедурі банкрутства має, безумовно, позитивні наслідки як для боржника, так і для кредиторів по справі, оскільки його результатом може бути як повернення майна боржника, що незаконно вибуло з його володіння, так і зменшення розміру кредиторських вимог, що ґрунтувались на спірному правочині. Підставами для зміни чи скасування ухвали господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства є неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, а також зміна чи припинення обставин, якими господарський суд керувався під час її винесення. Під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов’язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Копія ухвали надсилається господарським судом керуючому іноземною процедурою банкрутства та боржнику у триденний строк з дня її винесення. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховується ступінь вини арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), тяжкість вчиненого ним проступку, а також чи застосовувалися раніше до арбітражного керуючого дисциплінарні стягнення. Дисциплінарними проступками арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є винне невиконання або неналежне виконання обов’язків арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). У разі відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство стосовно емітента чи управителя іпотечних сертифікатів іпотечні активи не включаються до складу ліквідаційної маси такого емітента або управителя. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до законодавства про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати.

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України формується державним органом з питань банкрутства у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий https://bessarabiainform.com/2023/06/v-scho-zigrati-tsogo-lita-magichna-novinka-the-wish-master-megaways/ (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) є незалежним. Арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Додати коментар

Також запроваджена автоматизація включення усіх кредиторів до комітету, у разі якщо кількість їх не перевищує сім осіб. За результатами проведеного дослідження автор доходить висновку, що позови про визнання недійсними правочинів боржника у справах про банкрутство розглядаються у відокремленому провадженні у межах справи про банкрутство. Про рішення розглядати позов про визнання правочину боржника недійсним господарський суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку. Інститут визнання недійсними правочинів боржника був певним чином конкретизований та змінений нормами Кодексу України з процедур банкрутства, але залишився одним із заходів, який можна ефективно використовувати для відновлення платоспроможності підприємства-боржника.

На сьогодні Міністерством юстиції погоджено 23 навчальні плани. Відповідно до Положення про акредитацію право на проведення підготовки та (або) психофізіологічного тестування надається організації терміном на 5 років і може бути продовжено на той самий строк за результатами аналізу звітності, наданої акредитованою організацією. Зі змісту вказаної норми випливає, що незалежно від того, якою з перелічених вище підстав обґрунтовано заяву про визнання недійсним правочину боржника, такий правочин має бути збитковим для останнього. “11) якщо у справі про банкрутство боржник має місце основних інтересів або основної підприємницької діяльності на території України”. Заява про надання судової допомоги складається державною офіційною мовою держави, від якої виступає керуючий іноземної процедури банкрутства. Копія ухвали надається або надсилається господарським судом керуючому іноземною процедурою банкрутства та боржнику у триденний строк з дня винесення ухвали.

Головою фермерського господарства у двомісячний строк з дня прийняття господарським судом заяви про порушення справи про банкрутство фермерського господарства може бути подано до господарського суду план відновлення платоспроможності фермерського господарства. У постанові про визнання фізичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. До заяви фізичної особи про порушення справи про банкрутство може бути доданий план погашення його боргів, копії якого надсилаються кредиторам та іншим учасникам провадження у справі про банкрутство.

Арбітражний керуючий виконує функції керуючого реалізацією майна банкрута та задоволення вимог кредиторів; керуючого реструктуризацією боргів боржника; керуючого санацією боржника; ліквідатора. Наслідки визнання правочинів боржника недійсними, закріплені ч.3 ст. При цьому таке уточнення у Кодексі України з процедур банкрутства прямо вказує на необхідність додання до заяви про визнання недійсним правочину боржника документів, що підтверджуються факт збитковості оспорюваного правочину. До таких документів, зокрема, можна віднести фінансову звітність боржника (наприклад, баланс, звіт про фінансовий результат), а також документи за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства-боржника. Поточні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство. З наведеного випливає закріплений Кодексом України з процедур банкрутства процесуальний строк для звернення до господарського суду із заявою про визнання недійсним правочину боржника, а також склад суб’єктів такого звернення. Розглянувши подані документи та вислухавши пояснення сторін, господарський суд виносить ухвалу про визнання іноземної процедури банкрутства або про відмову в задоволенні заяви.

щодо закриття провадження у справі про банкрутство державного підприємства

За таких умов наші дослідники продовжують обґрунтовувати вже підтверджені неефективні підходи до регулювання відносин неспроможності. По-друге, якість наукових досліджень настільки низька, що хоч якось їх використати на практиці неможливо. Іноді результати наукових досліджень виглядають як переказ сумнівних оцінок або загальновідомих узагальнень. Уже давно склалася система, у якій наука використовується здебільшого для здобуття наукового ступеня з метою отримання надбавок до зарплати чи отримання інших благ у правничих професіях. Це іноді стає причиною виникнення в науці цілих напрямків так званої лженауки та відбувається пристосування науки до розумових можливостей пошукувача наукового ступеня і для зручності здобувача пройти цей шлях легко без зайвих утруднень. Стан розвитку науки у гуманітарній сфері може тільки підтвердити бездонність такої кризи. Дисертація у сфері природничих та прикладних наук може містити нові технологічні підходи, наприклад, щодо ремонту доріг чи будування мостів, або пропонувати нові способи лікування, практична цінність яких легко перевіряється.

Такий підхід розглядається як недотримання балансу між приватними та публічними інтересами. Виокремлені інші спірні питання, які мо-жуть, на думку автора, завадити належній реалізації інституту банкрутства фізичної осо-би – не підприємця. На підставі проведеного дослідження сформульовані пропозиції що-до внесення змін до діючого законодавства. Автором зроблено висновок про практичне значення інституту банкрутства фізичної особи – не підприємця. Для кредитора це не тільки можливість позбутися «без-надійних» боржників, але й виправдана доцільність підвищених вимог щодо потен-ційних боржників.

Найпопулярніше на сайті

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство. Повернення заяви з підстав, передбачених цією статтею, не перешкоджає повторному зверненню до суду у цій же справі, якщо порушення усунуто в межах строку, встановленого частиною першою статті 23 цього Закону. Фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника (далі – інвестори), можуть подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника та свої пропозиції щодо санації боржника (план санації тощо). Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. Рішення про участь боржника в об’єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об’єднаннях юридичних осіб приймається органами управління боржника за згодою розпорядника майна.

За клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів, господарський суд призначає членів ліквідаційної комісії. У разі ліквідації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого державна частка становить більш ніж п’ятдесят відсотків, господарський суд призначає членами ліквідаційної комісії представника органу, уповноваженого управляти державним майном, та за необхідності – представника органу місцевого самоврядування. У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, комітет кредиторів може прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.